Víme, že Bible je Boží slovo. Vše, co je tam napsáno, je pravda. V této knize se dočítáme pravdu o původu všeho stvoření, také o vzniku člověka. Písmo svaté (Bible) nám představuje situaci člověka ve vztahu k Bohu - Stvořiteli. Dovídáme se, že tento vztah byl porušen hříchem, který přišel na svět skrze neposlušnost člověka vůči Bohu. V Božím slově ale také čteme, že Bůh nechtěl, aby lidé pro tento hřích zahynuli. On chce, aby všichni lidé byli spaseni a přišli k známosti pravdy. Proto poslal svého jednorozeného Syna na svět, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. I Boží vůli ohledně dalšího života člověka, který skrze pokání a víru v Pána Ježíše Krista se stal skutečným dítětem Božím (křesťanem), nalézáme v Bibli. Tam nám Bůh ukazuje nejen cestu ke spasení, ale i způsob společné služby Bohu, co se týče zásad o shromažďování Božích dětí. Jedině v Božím slově se dovídáme o tom, že Pán Ježíš sám je středem těch, kteří se shromažďují k Jeho jménu.

Toto vše bychom rádi šířili pomocí křesťanské literatury. Protože bychom chtěli poslouchat slova Pána Ježíše: dávejte, co je císařovo, císaři a co je Božího, Bohu; založili jsme spolek ŠÍŘENÍ PÍSMA SVATÉHO. Cílem činnosti tohoto spolku je křesťanské vzdělávání, zejména vydávání, tisk, dovoz a neziskové rozšiřování křesťanské literatury. Práci ve spolku chceme konat v té víře k našemu Bohu, že Jeho Slovo se nevrátí prázdné, ale vykoná to, k čemu je Bůh posílá.